Chiều 24/11/2023, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Các đồng chí: TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; TS. Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ủy viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các ủy viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học từ các ban, ngành và cơ quan Đảng Trung ương.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương có 4 nội dung: Công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (Hội đồng); báo cáo kết quả công việc đã thực hiện từ ngày công bố Quyết định thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026; góp ý dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, từ khi công bố quyết định thành phần đến nay, Hội đồng đã thẩm định, xét duyệt 42 đề tài, đề án năm 2023 bổ sung và 2024; triển khai nghiên cứu 23 đề án cấp cơ sở và phân cấp; thẩm định lại thuyết minh các đề tài, đề án năm 2023 bổ sung và năm 2024, đề tài thuộc chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2024-2026; nghiệm thu 17 đề tài, đề án đủ điều kiện; kiểm tra tiến độ theo định kỳ đối với 14 đề tài, đề án; đôn đốc 33 chủ nhiệm đề tài, đề án từ 2022 về trước đến hạn và hết hạn hợp đồng nghiên cứu nhưng chưa nghiệm thu, thanh quyết toán…

Hiện nay, cơ quan Hội đồng tập trung triển khai nghiên cứu 3 đề án: (1) Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương; (2) Đổi mới các cơ quan Đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới; (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học phục vụ công tác nghiên cứu khoa học ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Trong năm 2023, Hội đồng đã chủ trì, phối hợp tổ chức 3 hội thảo lớn với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, trong đó có Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn lực khoa học công nghệ đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Hội thảo quốc gia “Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức”.

Bên cạnh đó, phối hợp với một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương; tổ chức đoàn đi khảo sát trong nước và ngoài nước; phối hợp với tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam triển khai các hoạt động về bảo vệ động vật hoang dã quý, hiếm...

Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Hội đồng phấn đấu trở thành tổ chức khoa học chính quy, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện có hiệu quả vai trò đầu mối kết nối, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý trong Khối các cơ quan Đảng Trung ương; góp phần cung cấp các luận cứ khoa học vững chắc giúp các ban, cơ quan Đảng Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược có trình độ khoa học cao, có phương pháp, phong cách làm việc hiệu quả.

Dịp này, Hội đồng đã công bố dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương gồm 7 chương, 18 điều nhằm quy định nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Hội đồng.

TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao công tác của Hội đồng từ khi công bố quyết định thành phần đến nay. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, chủ quan, tiến độ triển khai, tổ chức thực hiện một số hoạt động còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương mong muốn, kỳ họp sẽ nhận được các ý kiến sâu sắc, xác đáng, phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm cao của các ủy viên Hội đồng nhằm tạo sự thống nhất về chủ trương, quan điểm để phát huy cao nhất trí tuệ của đội ngũ trí thức là cán bộ các ban, cơ quan Đảng Trung ương, đóng góp thiết thực vào quá trình tham mưu, hoạch định, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong giai đoạn mới.

PGS.TS.Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ủy viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, PGS.TS.Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ủy viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 3/4/2003 của Bộ Chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có 02 nhiệm vụ là biên tập, xuất bản và nghiên cứu khoa học.

Theo PGS.TS.Vũ Trọng Lâm, trong những năm qua, được sự quan tâm của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, hoạt động của Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển của Nhà xuất bản. Đặc biệt từ năm 2021 đến nay, Nhà xuất bản bắt đầu triển khai tổ chức nghiên cứu các đề tài, đề án cấp Nhà xuất bản để phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản còn nhiều hạn chế.

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Nhà xuất bản, đặc biệt trong công tác mở rộng lĩnh vực đề tài; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận những nội dung có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Hội đồng; cho ý kiến về các nội dung, nhiệm vụ khoa học phục vụ thiết thực cho công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương...

Kết luận kỳ họp, TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao các tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời khẳng định, Thường trực Hội đồng sẽ tiếp đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng của các nhà khoa học xung quanh các nội dung cụ thể được nêu trong các văn bản dự thảo.