Ngày 28/10/2023, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu hai Đề án khoa học cấp Bộ (Ban Đảng): Đề án “Xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở hiện nay”, mã số KHBĐ (2021) - 31 do PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, nguyên Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm Chủ nhiệm và Đề án “Xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Lào”, mã số KHBĐ (2021) - 45 do TS. Hoàng Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm Chủ nhiệm. PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Hội nghị nghiệm thu Đề án khoa học “Xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở hiện nay”

Hội nghị nghiệm thu Đề án khoa học “Xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Lào”

Tham dự Hội nghị có thành viên Hội đồng nghiệm thu các Đề án, lãnh đạo một số đơn vị liên quan của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Tạp chí Cộng sản; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng các đại biểu và thành viên tham gia nghiên cứu Đề án.

Tại Hội nghị nghiệm thu Đề án “Xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở hiện nay”, ý kiến các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu thống nhất khẳng định: Với đối tượng nghiên cứu là công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở hiện nay, Đề án thể hiện tính cấp thiết và thực tiễn cao. Bên cạnh việc làm rõ thực trạng, chỉ ra những thành tựu, hạn chế của xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật đối với công tác nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, pháp luật của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Đề án đã đưa ra hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở hiện nay.

Trên cơ sở các ý kiến đánh giá, trao đổi của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã phát biểu kết luận, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Ban Chủ nhiệm; đồng thời khẳng định tính ý nghĩa, tính thực tiễn, tính khoa học của Đề án. Đồng chí mong muốn Ban Chủ nhiệm Đề án cần nhanh chóng triển khai, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở hiện nay.

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Lào”, PGS.TS. Vũ Văn Phúc kết luận đây là Đề án mang tính thực tiễn cao, đã làm rõ vấn đề đặt ra trong công tác xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Lào của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; qua đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận  chính trị phục vụ công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Lào. PGS. TS. Vũ Văn Phúc đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề án, sớm đưa kết quả nghiên cứu của Đề án vào áp dụng trong thực tiễn, góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận tại Hội nghị nghiệm thu Đề án “Xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Lào”

Bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu của các Ban Chủ nhiệm, cùng với những kết quả nghiên cứu thể hiện tính khách quan, khoa học, đáng tin cậy đã đạt được, hai Đề án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Theo www.nxbctqg.org.com