CHI NHÁNH NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT TẠI CẦN THƠ
  • Địa chỉ   : 316 Đường 30/4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Phone    : 0292 3839 839 - 3839 833 - Fax: (0292) 33740 668
  • MST       : 0100 111 289 - 005
  • Email      : cantho@nxbctqg.vn   sachsuthatcantho@gmail.com
  • Website  : https://sachsuthatcantho.vn/
ThS. Phạm Vũ Phương Linh, Vụ trưởng - Giám đốc
ĐT: 0913 858 434
ThS. Nguyễn Viết Thoại, P. Vụ trưởng - P. Giám đốc
ĐT: 0909 564 486
 
 

CHỨC NĂNG:

Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ là cơ quan đại diện của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo Nhà xuất bản.

NHIỆM VỤ:

- Tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, chủ động khai thác tiềm năng xuất bản đa dạng hóa và mở rộng thị trường cho xuất bản phẩm của Nhà xuất bản khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Xây dựng kế hoạch đề tài, khai thác bản thảo; liên kết xuất bản; xây dựng mạng lưới cộng tác viên; tổ chức bản thảo, biên tập; phối hợp với các ban biên tập, các đơn vị chức năng, các trung tâm phát hành và các chi nhánh khác của Nhà xuất bản trong công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm.

- Tổ chức in nối bản, tái bản sách của Nhà xuất bản theo nhu cầu của thị trường tại địa bàn; tổ chức in những ấn phẩm của Nhà xuất bản tại Cần Thơ khi được ủy quyền.

- Tổ chức phát hành các loại sách và văn hóa phẩm của Nhà xuất bản, các loại sách và văn hóa phẩm do Chi nhánh tự tổ chức thực hiện hoặc khai thác từ các nhà xuất bản khác có chất lượng, nội dung phù hợp; tăng cường và mở rộng mạng lưới phát hành truyền thống và bán lẻ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Nhà xuất bản giao.

I. VÀI NÉT VỀ NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, ra đời ngày 5/12/1945, do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách và lãnh đạo.

Ban đầu, Nhà xuất bản hoạt động dưới danh nghĩa của Hội những người nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương khi Đảng ta lui vào hoạt động bí mật. Nhiệm vụ của Nhà xuất bản lúc bấy giờ là tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, phổ biến đường lối cách mạng của Ðảng, xuất bản sách phục vụ cuộc kháng chiến trường kỳ, chống nạn đói, nạn mù chữ và nạn ngoại xâm.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhà xuất bản phải chuyển từ Thủ đô Hà Nội lên Chiến khu Việt Bắc cùng với các cơ quan Trung ương của Đảng. Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà xuất bản từng phải sơ tán ở Phú Thọ rồi Quốc Oai, Ba Vì. Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của thời chiến, Nhà xuất bản Sự thật vẫn luôn bảo đảm xuất bản những cuốn sách chất lượng tốt, thể loại phong phú với hàng trăm đầu sách, hàng vạn bản in để giới thiệu, giải thích chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, nhân dân thông qua các văn kiện, sách chính trị, thời sự phổ thông… dưới hình thức những cuốn sách mỏng, khổ nhỏ, phù hợp với điều kiện kháng chiến. Những tác phẩm của Nhà xuất bản Sự thật trong thời kỳ này đã góp phần tích cực vào việc củng cố, đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng của Ðảng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Hòa bình lập lại, trong tình trạng cơ sở vật chất thiếu thốn, lạc hậu, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà xuất bản luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò là cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật nòng cốt của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững và mở rộng mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, phát huy truyền thống tốt đẹp, Nhà xuất bản đã từng bước tháo gỡ khó khăn, đổi mới tư duy, phong cách và phương pháp làm việc. Đặc biệt, năm 1992, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được thành lập trên cơ sở hợp nhất bốn nhà xuất bản là Nhà xuất bản Sự thật, Nhà xuất bản Thông tin - Lý luận, Nhà xuất bản Tư tưởng - Văn hóa và Nhà xuất bản Pháp lý, trở thành cơ quan xuất bản sách lý luận - chính trị hàng đầu của Đảng và Nhà nước, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Với hai nhiệm vụ chính là tổ chức biên tập, xuất bản sách lý luận chính trị, sách pháp luật và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực xuất bản, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về xuất bản sách lý luận - chính trị. Ngay sau khi thành lập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã nhanh chóng sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy với phương châm “đoàn kết, ổn định và phát triển”. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Nhà xuất bản đã được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh (hai lần), Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Với truyền thống vẻ vang hơn 75 năm xây dựng và phát triển, bằng những giải pháp đổi mới toàn diện, đồng bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có những bước phát triển vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là địa chỉ xuất bản sách tin cậy của độc giả trong cả nước, tiếp tục khẳng định vị thế của một nhà xuất bản lớn, cánh chim đầu đàn của ngành xuất bản Việt Nam. Trong quá trình phát triển, để mở rộng địa bàn hoạt động, gắn với cơ sở, Nhà xuất bản đã thành lập các Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và các trung tâm phát hành sách tại Huế, Nha Trang, Quảng Ngãi. Trong đó, Chi nhánh Cần Thơ được thành lập sớm nhất vào ngày 01/7/1997, đến nay tròn 25 năm hoạt động và phát triển. Là chi nhánh của một Nhà xuất bản có bề dày truyền thống, Chi nhánh tại Cần Thơ - đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản - đã vinh dự được kế thừa đầy đủ những truyền thống tốt đẹp của Nhà xuất bản trong hơn 75 năm qua.

II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT TẠI CẦN THƠ

Trụ sở chính của Nhà xuất bản được đặt tại Thủ đô Hà Nội, với một lực lượng hùng hậu, hợp nhất từ bốn Nhà xuất bản: Sự thật, Thông tin - Lý luận, Tư tưởng - Văn hóa và Pháp lý.

Để vươn xa hơn, thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi cả nước, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 1975, Nhà xuất bản Sự thật thành lập Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh; tiếp đến là khu vực miền Trung - Tây Nguyên và sau cùng là Chi nhánh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại vùng đồng bằng sông Cửu Long được thành lập vào ngày 01/7/1997*. Ngày chính thức khai trương trụ sở và đi vào hoạt động là ngày 18/5/2001, đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, chào mừng 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trụ sở của Chi nhánh đặt tại tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ - là 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương).

Ngày chính thức Chi nhánh đi vào hoạt động, có thể được coi là ngày Hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bữa đó có nhiều đại biểu từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ tụ hội về đây để chứng kiến giây phút: từ nay tại Đồng bằng sông Cửu Long có một cơ quan trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ra đời. Phó Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đào Duy Quát và đồng chí Giám đốc - Tổng biên tập Trần Đình Nghiêm cùng một số lãnh đạo của Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long làm lễ cắt băng khánh thành. Nhiều anh chị em cán bộ cấp vụ và phòng ban Nhà xuất bản Chính trị quốc gia có mặt để chia sẻ niềm vui với Chi nhánh.

Một cột mốc nữa đến nay Chi nhánh vẫn lấy đó để làm động lực phấn đấu. Đó là ngày 03/4/2003, Bộ Chính trị ra quyết định 68-QĐ/TW về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; trong đó đã điều chỉnh cơ cấu, tổ chức của các chi nhánh. Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là Chi nhánh Cần Thơ) được xác định là một trong ba chi nhánh trọng điểm của Nhà xuất bản, gồm: Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Đà Nẵng phụ trách khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Chi nhánh Cần Thơ. Từ đây, vị trí, vai trò, trách nhiệm của Chi nhánh Cần Thơ nặng nề hơn; nhưng cũng là niềm vui, là động lực để Chi nhánh vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, của Nhà xuất bản tin cậy giao cho.

Trải qua một chặng đường 25 năm thành lập, 21 năm chính thức đi vào hoạt động, với bốn đồng chí lần lượt đảm trách Giám đốc Chi nhánh** và với những thành tích của Chi nhánh đã được ghi nhận, càng minh chứng quyết sách đúng đắn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cơ quan chủ quản đã cho ra đời một Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Quyết sách này như một luồng gió mát xua đi những trăn trở trước đó về sự thiếu hụt, thậm chí rất nhiều “vùng trắng” về mảng sách lý luận, chính trị, pháp luật đối với miệt đất tận cùng đất nước.

 

* Quyết định số 212/QĐ-CTQG, do Giáo sư Trần Nhâm ký.

** Bốn đồng chí gồm: Hồ Bá Thâm, Phạm Thị Phương Hạnh, Trần Bình và Phạm Vũ Phương Linh.