Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ/ 0292 3839833/ 316, đường 30 Tháng 4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới
-15%
213.350đ 251.000đ
Phản biện xã hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sách chuyên khảo)
-25%
84.750đ 113.000đ
Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020)
-25%
85.500đ 114.000đ
Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh
-25%
108.000đ 144.000đ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế (Báo Nhân dân tuyển chọn)
-10%
321.300đ 357.000đ
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ mặt trận tổ quốc ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
41.000đ
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội nông dân ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
45.000đ
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội cựu chiến binh ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
43.000đ
125 Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân (Xuất bản lần thứ tư)
18.000đ
Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
-25%
58.500đ 78.000đ
Hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam
138.000đ
Bộ sách Niên giám khoa học năm 2022
-20%
860.800đ 1.076.000đ
Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-20%
42.400đ 53.000đ
Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài
-20%
313.600đ 392.000đ
Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh
-20%
71.200đ 89.000đ
Hiệp định Pari - Dấu ấn phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh
-20%
159.200đ 199.000đ
Nâng cao năng lực tư duy lý luận của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới
-25%
83.250đ 111.000đ
Đảng ta thật là vĩ đại (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên cơ sở)
35.000đ
Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản
22.000đ
Xây dựng nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài
-25%
148.500đ 198.000đ
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị (Bộ 4 cuốn)
-25%
1.300.500đ 1.734.000đ
Quan hệ pháp lý giữa nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
-20%
129.600đ 162.000đ
Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới (Sách chuyên khảo)
-25%
140.250đ 187.000đ
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
-25%
118.500đ 158.000đ
Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiêu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân
-25%
137.250đ 183.000đ
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
-25%
253.500đ 338.000đ
Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị
-20%
39.200đ 49.000đ
Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học - Quyển 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lenin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
-20%
45.600đ 57.000đ
Thường thức về xây dựng Đảng chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
-20%
34.400đ 43.000đ
Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
-20%
42.400đ 53.000đ
Thường thức về triết học Mác - Lênin : Quyể
-20%
40.800đ 51.000đ
Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh
-20%
32.000đ 40.000đ
Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo - Tập III: Thực tiễn và sáng tạo
-20%
94.400đ 118.000đ
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh (Bìa cứng)
-5%
354.350đ 373.000đ
Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
-25%
118.500đ 158.000đ
Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo. Tập 2: Từ Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam đến ngày 30/4/1975
-20%
120.000đ 150.000đ
Đề cương về văn hóa Việt Nam
10.000đ
Đổi tên giặc lái Mỹ thành nhân viên quân sự Hoa Kỳ
-27%
88.330đ 121.000đ
Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam
-25%
173.000đ 230.000đ
Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo. Tập 1: Từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam
-20%
75.200đ 94.000đ
Xây dựng ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
-20%
39.200đ 49.000đ
Xây dựng Đảng về đạo đức - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
-25%
103.500đ 138.000đ
Phát triển kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo
-25%
211.500đ 282.000đ
Văn hóa - Động lực và hệ điều tiết sự phát triển
516.000đ
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sách chủ nghĩa cá nhân
-20%
24.000đ 30.000đ
Giới thiệu tác phẩm
37.000đ
Văn hóa và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh
-25%
197.250đ 263.000đ
Văn hóa - Động lực và hệ điều tiết sự phát triển
-25%
387.000đ 516.000đ
Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
-25%
187.500đ 250.000đ
Giới thiệu tác phẩm nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước của Ph. Ăngghen
29.000đ

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?