Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ/ 0292 3839833/ 316, đường 30 Tháng 4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận dụng trong tình hình hiện nay (Sách chuyên khảo)
-20%
85.600đ 107.000đ
Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam
-20%
228.000đ 285.000đ
Sổ liên hệ của đảng viên đang công tác với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (thực hiện theo Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị)
25.000đ
Những lá thư thời chiến Việt Nam
-20%
136.000đ 170.000đ
A, B, C về
-20%
55.200đ 69.000đ
Xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
-25%
155.250đ 207.000đ
Người trẻ có sợ trách nhiệm
-25%
114.000đ 152.000đ
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
-20%
15.200đ 19.000đ
Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
-20%
60.000đ 75.000đ
Trung Quốc - Lịch sử kế thừa
-25%
188.250đ 251.000đ
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)
-25%
93.750đ 125.000đ
Việt Nam – Quê hương thứ hai của tôi
-25%
189.750đ 253.000đ
Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
-25%
140.250đ 187.000đ
Hồi ức Quảng Trị
-25%
78.000đ 104.000đ
Lý lịch Đảng viên
25.000đ
Lý lịch của người xin vào Đảng
25.000đ
Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân
-25%
342.750đ 457.000đ
Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
-25%
111.000đ 148.000đ
Bảo đảm và phát huy sự liêm chính của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay
-25%
98.250đ 131.000đ
Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin - Quyển 2: Về sở hữu và thành phần kinh tế
-25%
36.750đ 49.000đ
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới qua đấu tranh chính luận
-25%
225.750đ 301.000đ
Thuật ngữ lý luận chính trị
-25%
205.500đ 274.000đ
Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)
33.000đ
Tài liệu học tập các Văn kiện Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)
41.000đ
Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)
67.000đ
Thường thức về nhà nước và pháp luật: Quyển 1 - Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật
-20%
28.800đ 36.000đ
Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách nhiệm nêu gương
-25%
27.000đ 36.000đ
Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh
-25%
48.000đ 64.000đ
Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới (Sách chuyên khảo)
-25%
147.000đ 196.000đ
Cuba - Việt Nam: Hai dân tộc, một lịch sử
-25%
222.750đ 297.000đ
Nhật ký của một bộ trưởng (Trọn bộ 2 tập)
-25%
562.500đ 750.000đ
Trái tim quả đất
-25%
99.000đ 132.000đ
Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ hai có chỉnh sửa, bổ sung)
-25%
129.750đ 173.000đ
Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới
-15%
213.350đ 251.000đ
Phản biện xã hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sách chuyên khảo)
-25%
84.750đ 113.000đ
Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020)
-25%
85.500đ 114.000đ
Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh
-25%
108.000đ 144.000đ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế (Báo Nhân dân tuyển chọn)
-10%
321.300đ 357.000đ
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ mặt trận tổ quốc ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
41.000đ
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội nông dân ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
45.000đ
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội cựu chiến binh ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
43.000đ
125 Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân (Xuất bản lần thứ tư)
18.000đ
Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
-25%
58.500đ 78.000đ
Hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam
-25%
103.500đ 138.000đ
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Bộ 3 quyển
-30%
1.365.000đ 1.950.000đ
Bộ sách Niên giám khoa học năm 2022
-20%
860.800đ 1.076.000đ
Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-25%
39.750đ 53.000đ
Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài
-25%
294.000đ 392.000đ
Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh
-25%
66.750đ 89.000đ
Hiệp định Pari - Dấu ấn phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh
-25%
149.250đ 199.000đ

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?