Sáng 14/8/2023, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ, công bố quyết định thành phần Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm ủy viên Hội đồng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu ý kiến.

Toàn cảnh Hội nghị

TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Là cơ quan tư vấn của Ban Bí thư, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương có chức năng nghiên cứu, định hướng nghiên cứu, hướng dẫn và quản lý, thẩm định các công trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị phục vụ công tác tham mưu ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, định hướng hoạt động khoa học, góp phần giúp các ban, cơ quan Đảng Trung ương làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối, tập hợp đội ngũ trí thức là cán bộ các ban, cơ quan Đảng Trung ương tham gia hoạt động khoa học; thực hiện có hiệu quả một số chương trình khoa học trọng điểm có tính liên ban, liên cơ quan; bảo đảm công tác hướng dẫn, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học diễn ra thường xuyên, đúng quy định; thực hiện tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ các ban, cơ quan Đảng Trung ương; đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm thông tin khoa học chuyên đề, khảo sát, điều tra; xuất bản nhiều ấn phẩm khoa học có chất lượng, giá trị ứng dụng cao; phối hợp, hợp tác hoạt động khoa học ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực; chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng đã thẳng thắn chỉ ra 5 hạn chế: Chưa có nhiều chủ đề nghiên cứu mới, có tầm chiến lược, có tính phát hiện vấn đề; chất lượng báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng các ban, cơ quan Đảng Trung ương của một số nhiệm vụ khoa học chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; một số nhiệm vụ khoa học chưa bảo đảm tiến độ theo hợp đồng; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ nghiên cứu khoa học chưa bảo đảm kế hoạch; ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ nghiên cứu sau nghiệm thu chưa được chú trọng đúng mức.

Từ đó, Hội đồng đã chủ động đề ra phương hướng, nhiệm và giải pháp trọng tâm; đưa ra kiến nghị đối với Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động khoa học trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các nhà khoa học đã chia sẻ nhiều tham luận chất lượng, tâm huyết tham mưu trực tiếp cho công tác của Hội đồng từ nay đến hết nhiệm kỳ. Hội đồng đã nghiêm túc ghi nhận các ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Các thành viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt

Cũng tại Hội nghị, Hội đồng cũng công bố Quyết định thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 26 đồng chí. TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị tín nhiệm, phân công giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao, trân trọng những đóng góp của lãnh đạo, thành viên tham gia Hội đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ trước. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Đảng cần nhận thức thật sự sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động khoa học, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương.

Theo đó, hoạt động khoa học của Hội đồng phải ở tầm chủ trương, đường lối, đúc kết từ thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến những đề tài, đề án tổng kết 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những vấn đề thuộc quan điểm đổi mới của Đảng.

Đặc biệt, cần nhận thức và giải quyết 10 mối quan hệ lớn mà Đại hội XIII đã xác định, nhất là mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị, Hội đồng cần chú trọng công tác dự báo, xây dựng các kịch bản, ứng phó với những diễn biến rất nhanh của thực tiễn. Cùng với đó, cần gương mẫu, đi đầu trong việc đổi mới công tác quản lý hoạt động khoa học, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong nghiên cứu khoa học. Chú trọng đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn.

Theo www.nxbctqg.org.com