Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

Bộ sách Niên giám khoa học năm 2022 Giảm 20%

Bộ sách Niên giám khoa học năm 2022

860.800 VNĐ

1.076.000 VNĐ
Nhà cung cấp: NHÀ SÁCH SỰ THẬT CẦN THƠ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 16x24cm
Số trang: 1204
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
SL tồn kho: 10
Số lượng:
  MUA NHANH

Bộ sách Niên giám khoa học năm 2022 gồm bốn quyển: Quyển I - Những vấn đề về chính trị; Quyển II - Những vấn đề về kinh tế; Quyển III - Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người; Quyển IV - Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nội dung bộ sách gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận Trung ương; các kết quả chắt lọc, tổng thuật từ các công trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có giá trị do Hội đồng trực tiếp chủ trì hoặc do các cơ quan và địa phương khác có trách nhiệm hoặc được yêu cầu gửi đến Hội đồng; các kết quả nghiên cứu, các chuyên đề đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kết quả nghiên cứu từ các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới; các kết quả nghiên cứu, hoạt động, khảo sát tổng kết thực tiễn của các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng.

Bộ sách là kho tư liệu tri thức khoa học, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc nghiên cứu khoa học, hoạch định, hoàn thiện, phát triển và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Bộ sách gồm: 

Quyển I- Những vấn đề về chính trị

Số trang: 255

Giá tiền: 248.000

Quyển II- Những vấn đề về kinh tế

Số trang: 307

Giá tiền: 272.000

Quyển III- Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người

Số trang: 295

Giá tiền: 267.000

Quyển IV - Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Số trang: 342

Giá tiền: 289.000

SẢN PHẨM KHÁC

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?